Úvodní strana » Užitečné informace » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti LV Group s.r.o.

se sídlem Petrohradská 26, Praha 10 – Vršovice, 101 00, IČ: 01794353

zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211874

pro prodej optického zboží na adrese sídla a na adrese Vosátková 1,Praha 4 – Kamýk, 142 00

          1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LV Group s.r.o., se sídlem Petrohradská 26, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00, identifikační číslo: 01794353, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211874 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kterými jsou na jedné straně provozovatel oční optiky Optika EXPRESS jako „prodávající“ a na druhé straně zákazník jako „kupující“.

1.3. Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel.

1.4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.5. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

1.6. Kupující zadáním objednávky, nebo zakoupením produktu bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a prodávajícím, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání zakázky, či zakoupení produktu.

1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, grafických prvků či patentů prodávajícího nebo dalších společností.

          2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně cen. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků (kromě nákladů na doručení zboží) a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

2.3. Přijetím objednávky či zakoupením produktu kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Při přijetí objednávky prodávajícím je kupujícímu vystaveno potvrzení s informacemi ke zvolené zakázce, informace o ceně a předpokládaném termínu dodání zakázky.

2.4. Prodejce má právo požadovat při každé zakázce zálohu v minimální výši 50% z celkové ceny zakázky, jako jistinu potřebnou pro pokrytí nákladů spojených s výrobou a dodáním zakázky pro případ, kdy si kupující zhotovenou zakázku nevyzvedne.

2.5. Prodávající upozorní kupujícího na zhotovenou zakázku způsobem určeným při zadání zakázky.

2.6. Pokud nebude zakázka kupujícím vyzvednuta do 6 měsíclod data uvedeném na zakázkovém listu, má prodávající právo produkt zlikvidovat a zaplacená záloha tímto propadá ve prospěch prodávajícího.

2.7. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

          3. CENA NA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Veškeré ceny jsou smluvní, uvedené vždy v konečné výši včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

3.2. Sazba DPH v případě dioptrických brýlí činí 15%, u ostatních produktů 21%.
Akční ceny platí do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli veškeré akce a speciální cenové nabídky v jejich průběhu změnit nebo ukončit. Názvy a cena zboží jsou vždy uvedeny na každém kusu zboží. U kompletních dioptrických brýlí se celková cena zakázky skládá z ceny obruby, ceny zvolených dioptrických skel a zábrusu. Kupující si může zakoupit také pouze obruby nebo pouze dioptrická skla a zabrus.

3.3. Cenu zboží lze hradit:

 - v hotovosti v provozovně prodávajícího;

 - bezhotovostně platební kartou;

3.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny.

3.5. Kupující je povinen uhradit kupní cenu při uzavření kupní smlouvy na pokladně prodávajícího.

3.6. Jedná-li se o zboží na zakázku, zaplatí kupující zálohu min. ve výši 50% kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před nebo při vyzvednutí zboží.

          4. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – OBECNÉ INFORMACE

4.1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen ,,rozpor s kupní smlouvou“ ), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnu věci (nejde-li o nepřiměřený požadavek), nebo její opravu, případně může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Při uplatnění rozporu s kupní smlouvou postupuje kupující stejným způsobem jako při reklamaci zboží.

4.2. V případě dioptrických brýlí může spotřebitel při odstoupení od smlouvy vrátit brýlovou obrubu, pokud nebyla upravena podle jeho individuálního přání, ovšem nemůže vrátit skla ( brýlové čočky), jelikož se jedná o zboží zhotovené a upravené pro jeho osobu.

          5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“).

5.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. ZOOÚ souhlasí s níže uvedenými skutečnostmi:

5.3. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a údaje spojené s vyměřením zraku či výrobou dioptrických skel (dále jen „osobní údaje kupujícího“).

5.4. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

5.5. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.

5.6. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a dále v případech souvisejících s objednaným zbožím, kdy je nutno poskytnout určité údaje o kupujícím.

5.7. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

5.8. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

5.9. Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.

5.10.  Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

          6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

6.2. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

6.3. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

6.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze dne 1.1.2016